മേളയിലെ താരങ്ങള്‍

സംസ്ഥാന സ്കൂള്‍ കലോത്സവത്തില്‍  HSS  വിഭാഗം  ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം, കാവ്യകേളി, കഥകളി  സംഗീതം എന്നീ വ്യക്തിഗത ഇനങ്ങളില്‍ A ഗ്രേഡും സംഘഗാന മത്സരത്തില്‍ A ഗ്രേഡും ഒന്നാം സ്ഥാനവും ദേശഭക്തിഗാന  മത്സരത്തില്‍ A ഗ്രേഡും നേടിയ  ടീമംഗവുമായ കുമാരമംഗലം MKNMHSS  -ലെ പല്ലവി കുമാര്‍

HSS വിഭാഗം ഹിന്ദി ഉപന്യാസരചനയിലും  ഹിന്ദി കഥാരചനയിലും  A ഗ്രേഡോടെ ഒന്നാം സ്ഥാനങ്ങളും ഒപ്പനയില്‍ A ഗ്രേഡും നേടിയ നേടിയ പെരുവന്താനം SJHSS-ലെ  കാവ്യാ ജോസഫ്‌

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: