കേരള സ്കൂള്‍ കലോത്സവം വിജയികള്‍ – ഇടുക്കി ജില്ല

HSവിഭാഗം മലയാളം  പദ്യം ചൊല്ലലില്‍ A ഗ്രേഡ് നേടിയ Vannappuram SNM HS -ലെ സാന്ദ്രാ ബാബു

HS വിഭാഗം തമിഴ്  പദ്യം ചൊല്ലലില്‍   A ഗ്രേഡും മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടിയ മുന്നാര്‍ LFHS -ലെ അനുസൂയ ആര്‍

HS വിഭാഗം മലയാളം പ്രസംഗത്തില്‍  B ഗ്രേഡ് നേടിയ അടിമാലി SNDP HSS -ലെ ആല്‍ബിന്‍ കെ ആന്റണി

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: