കേരള സ്കൂള്‍ കലോത്സവം വിജയികള്‍ – ഇടുക്കി ജില്ല

HSS വിഭാഗം വയലിന്‍ -Western -ല്‍ B ഗ്രേഡ് നേടിയ പെരുവന്താനം SJHSS -ലെ ജെര്‍സന്‍ എം ജോണ്

HS വിഭാഗം മോണോആക്ടില്‍ -ല്‍ B ഗ്രേഡ് നേടിയ അട്ടപ്പള്ളം STEMHSS -ലെ  Derin Jose

HS വിഭാഗം മോണോആക്ടില്‍ -ല്‍ B ഗ്രേഡ് നേടിയ മാങ്കുളം SMHS-ലെ  ആശാമോള്‍ ജേക്കബ്ബ്

HS വിഭാഗം മാപ്പിളപ്പാട്ടില്‍  -ല്‍ B ഗ്രേഡ് നേടിയ കുമാരമംഗലം MKNMHSS-ലെ  ബീമാ ഷാജി

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: