കേരള സ്കൂള്‍ കലോത്സവം വിജയികള്‍ – ഇടുക്കി ജില്ല

HS വിഭാഗം ഹിന്ദി പ്രസംഗം -B ഗ്രേഡ്-ANDREENA KURIAN, SP HSS ഉപ്പുതറ

HS വിഭാഗം അക്ഷരശ്ലോകം -B ഗ്രേഡ്- ഷഹാന ഷാജി GHS മുട്ടം

HS വിഭാഗം മലയാളം കവിതാരചന -B ഗ്രേഡ്- അന്ജിത മോഹനന്‍, VHS വിമലഗിരി

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: