കേരള സ്കൂള്‍ കലോത്സവം വിജയികള്‍ – ഇടുക്കി ജില്ല

HSS വിഭാഗം ഹിന്ദി ഉപന്യാസരചനയിലും  ഹിന്ദി കഥാരചനയിലും  A ഗ്രേഡോടെ ഒന്നാം സ്ഥാനങ്ങള്‍ നേടിയ പെരുവന്താനം SJHSS-ലെ  കാവ്യാ ജോസഫ്‌

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: