കേരള സ്കൂള്‍ കലോത്സവം വിജയികള്‍ – ഇടുക്കി ജില്ല

HSS വിഭാഗം സംസ്കൃതം പദ്യംചൊല്ലലില്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനവും A ഗ്രേഡും നേടിയ വഴിത്തല SSHSS -ലെ ഭാമ പി നായര്‍


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: