സംസ്ഥാന കലോത്സവ വിജയികള്‍ – ഇടുക്കി ജില്ല

HSS വിഭാഗം ഇംഗ്ലീഷ് സ്കിറ്റിനു രണ്ടാം സ്ഥാനവും A ഗ്രേഡും നേടിയ മുതലക്കോടം SGHSS ടീം

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: