കേരള സ്കൂള്‍ കലോത്സവം വിജയികള്‍ – ഇടുക്കി ജില്ല

HS വിഭാഗം മലയാളം ഉപന്യാസം A ഗ്രേഡ്- ടോമിന്‍ സണ്ണി SMHS കോടിക്കുളം

HSS വിഭാഗം ഹിന്ദി പ്രസംഗം A ഗ്രേഡ്- ആദര്‍ശ് ബെന്നി MKNM HSS കുമാരമംഗലം

HSS വിഭാഗം സംസ്കൃതം പ്രസംഗം A ഗ്രേഡ്- കൃഷ്ണ ദത്ത് കെ എസ് MKNM HSS കുമാരമംഗലം

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: