സംസ്ഥാന കലോത്സവ വിജയികള്‍ – ഇടുക്കി ജില്ല

കൃഷ്ണചന്ദ്രന്‍ എ എസ് MKNM HSS കുമാരമംഗലം

ചെണ്ടമേളം – A ഗ്രേഡ്, കഥകളി സംഗീതം – A ഗ്രേഡ്, കാവ്യകേളി – B ഗ്രേഡ്


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: